Transport & trafik är stora miljöbovar

Tidigare har inlägg skrivits om allt från miljösmarta lösningar, engagemang i miljön samt olika problem som härrör till just miljöpåverkan. I dag skriver vi vidare om hur transporter och trafik påverkar miljön i Sverige, taget från just Naturvårdsverket.

blommor prestkragar äng trädgårdEnligt en artikel i Svenska Dagbladet är det så att transporten och producerandet av nötkött är den största miljöboven när det kommer till klimatpolitiken.

För att bland annat bygga upp ett långsiktigt och hållbart transportsystem i Sverige räcker det vidare inte bara med att tekniken går framåt och energin effektiviseras. Dessutom krävs att man börjar tänka annorlunda när det kommer till infrastruktur med annan samhällsplanering – där transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan minskas. Oundvikligt är också att vi ändrar vårt beteende.

Det är nämligen så att förbränning av fossila bränslen står för det största av alla olika bidrag till att växthuseffekten dras igång i Sverige. Utsläppen från transporter orsakar bland annat försurning genom att svaveloxid, kväveoxider och ammoniak uppstår vid just förbränningen av fossila bränslen. Även internationell sjöfart med olja och svavel ger haven försurat vatten.

Försurning och övergödning rubbar ekosystemet

Förutom försurning kan även sjöar och land drabbas av övergödning. Denna uppstår främst genom höga värden av kväve och fosfor i marken eller vatten. Detta kommer för det mesta från kväveoxidutsläpp där trafiken är den största boven i dramat men även sjöfarten har en del i detta. Övergödningen kan vidare orsaka algblomning, som svenskar fruktar under sommarmånaderna. Algblomning kan i värsta fall leda till både syrgasbrist i vattnet och detta kan sedermera påverka faunan i vattnet – där fiskarna får sätta livet till. Detta påverkar vidare artsammansättningen, ekosystemet och naturen i stort. Arter som just trivs i kväverik miljö tar över – på andra mindre slagfärdiga arters bekostnad. Detta är givetvis inte bra men det som krävs är alltså att man tar ställning, påverkar politiker samt gör så mycket en själv kan för att påverka miljön så lite som möjligt.